Ο Άγιος Χαράλαμπος και η σωτηρία των φιλιατρινών

(του Αρχιμ. Δανιή Γούβαλη (+) )

Στὴν νοτιοδυτικὴ Πελοπόννησο, στὴν ἐπαρχία Τριφυλίας, ὑπάρχει μία γραφικὴ πόλις μὲ 9.000 κατοίκους, τὰ Φιλιατρά. Πολιοῦχος τῆς πόλεως εἶναι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, καὶ κάθε χρόνο στὶς 10 Φεβρουαρίου γίνεται μεγάλο πανηγύρι πρὸς τιμήν του, καὶ κατεβαίνουν σ’ αὐτὸ καὶ οἱ Φιλιατρινοὶ ποὺ μένουν στὴν Ἀθήνα.
Σ’ αὐτὸ τὸ πανηγύρι πηγαίνει κάθε χρόνο καὶ ἕνας ἡλικιωμένος Γερμανός, ὀνόματι Κοντάου, μὲ τὴν οἰκογένειά του. Ἔρχεται ἀπὸ μακρυά. Καὶ θὰ ἔλεγε κανείς: «Τί τοῦ ἦρθε, ὥστε ἔτσι στὰ καλὰ καθούμενα νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Γερμανία γιὰ ἕνα τόσο μακρινὸ ταξείδι»!
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς στὴν περίοδο τῆς κατοχῆς ἦταν ἀξιωματικός τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ, καὶ γιὰ ἕνα διάστημα χρημάτισε φρούραρχος Φιλιατρῶν. Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ — βρισκόμαστε στὸ 1944 — μερικοὶ Ἕλληνες ἀντάρτες ἔκαναν κάποιο σαμποτάζ, φονεύοντας σὲ ἐνέδρα ἀρκετοὺς Γερμανούς. Ἐξαγριώθηκαν τότε οἱ κατακτητὲς καὶ ἀπὸ τὸ στρατηγεῖο τῆς Τριπόλεως δόθηκε ἐντολὴ στὸν Κοντάου, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ξημέρωνε, στὶς 6 τὸ πρωί, νὰ καοῦν τὰ μισὰ Φιλιατρὰ καὶ νὰ ἐκτελεσθοῦν ἑκατὸ περίπου Φιλιατρινοί. Ὅπως ἦταν φυσικό, τρόμος καὶ πανικὸς κατέλαβε ὅλους τους κατοίκους. Ἤξεραν ὅτι οἱ Γερμανικὲς διαταγὲς ἦταν ἀμετάκλητες. Τίποτε δὲν τοὺς ἔσωζε ἀπὸ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά. Τὸ πρωὶ (19 Ἰουλίου) ὅμως ἐνῶ ἔφθασε ἡ κανονισμένη ὥρα δὲν ἔβλεπαν καμμία κίνησι. Ἀπόρησαν. Τί ἄραγε νὰ εἶχε συμβῆ;
Ἐκείνη τὴν νύχτα οἱ πιστοὶ ἐζήτησαν μὲ καυτὰ δάκρυα τὴν προστασία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπου. Καὶ ἐκεῖνος ἐνήργησε θαυμαστά. Παρουσιάσθηκε στὸν Γερμανὸ φρούραρχο, τὸν Κοντάου, καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴν ἐκτέλεση τὴν διαταγή. Τοῦ ὑποσχέθηκε ἀκόμη πὼς δὲν θὰ τιμωρηθῆ ἀπὸ τὸν ἀνώτερό του καὶ ὅτι θὰ ἐπιστρέψη καὶ αὐτὸς καὶ οἱ στρατιῶτες τοῦ σῶοι στὴν πατρίδα τους. Ὁ Κοντάου, στὴν ἀρχὴ ἔδειχνε ψυχρὸς καὶ ἀσυγκίνητος. Συνολικὰ ὁ Ἅγιος του ἐμφανίσθηκε τρεῖς φορὲς γιὰ νὰ τὸν πείση πὼς πρόκειται γιὰ κάτι τὸ ὑπερφυσικὸ καὶ πρέπει νὰ ὑπακούση.
Τὸ ἀξιοθαύμαστο εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος παρουσιάσθηκε καὶ στὸν Γερμανὸ στρατηγὸ στὴν Τρίπολη. Τὸ πρωὶ ὁ Κοντάου ἐζήτησε τοὺς ἱερεῖς τῶν τεσσάρων ἐνοριῶν τῆς πόλεως. Ἐκεῖνοι παρουσιάσθηκαν ἔντρομοι ἐμπρός του. Ποῦ νὰ ἤξεραν τὸ τί εἶχε μεσολαβήσει ἐκείνη τὴν νύχτα! Μαζί τους ἐγύρισε στὶς Ἐκκλησίες τῶν Φιλιατρῶν καὶ παρατηροῦσε τὶς εἰκόνες. Στὴν τέταρτη Ἐκκλησία, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, στὴν ἐπιλεγόμενη «Γουβιώτισσα» βλέποντας μία εἰκόνα — ἕνα γέροντα μὲ κάτασπρη γενειάδα, ντυμένο ἱερατικὰ ἄμφια — ἀνεφώνησε: «Νά! αὐτὸς εἶναι!» καὶ ἔπεσε ἐμπρός του νὰ τὸν προσκυνήση. Μόλις σηκώθηκε λέει στοὺς ἔκπληκτους ἱερεῖς: «Σᾶς ἔσωσε ὁ Ἅγιος αὐτός, ποὺ ἔσωσε κι’ ἐμένα ἀπὸ βαρυ κρίμα».
Ἔτσι μὲ τὴν ἐπέμβασι τοῦ πολιούχου ἡ πόλις ἐγλύτωσε ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὴν σφαγή. Θαῦμα ὁλοζώντανο καὶ συγκλονιστικό. Οἱ ψυχὲς ὅλων τῶν Χριστιανῶν βυθίσθηκαν σὲ βαθειὰ συγκίνησι.
Τὸ 1945 ἐνῶ πιὰ ὁ πόλεμος εἶχε λήξει, οἱ ἐπίσημοι τῶν Φιλιατρῶν εἰδοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν Κοντάου, νὰ τὸν περιμένουν κι’ αὐτὸν στὴν πανηγύρι τοῦ Ἁγίου. Θὰ ἐρχόταν μὲ τὴν οἰκογένειά του νὰ εὐχαριστήση τὸν Ἅγιο πού, ὅπως τοῦ ὑποσχέθηκε, τὸν ἐπέστρεψε σῶο στὴν πατρίδα του. Ἔτυχε μάλιστα λόγω βλάβης τοῦ αὐτοκινήτου του καὶ μερικῶν ἄλλων ἐμποδίων νὰ φθάση στὶς 12 Φεβρουαρίου. Οἱ Φιλιατρινοὶ καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς περιφερείας τοῦ ἐπεφύλαξαν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή. Πρὸς χάρι τοῦ ἐπανέλαβαν τὴν πανηγύρι. Ἐκεῖνος ἀνέβηκε σ’ ἕναν ἐξώστη καὶ μίλησε ἑλληνικὰ πρὸς τὰ πλήθη. Τοὺς εἶπε μάλιστα ὅτι πρὶν ἀναχώρηση γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶδε πάλι στὸν ὕπνο τοῦ τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο καὶ τοῦ εἶπε: «Σὲ περιμένω στὰ Φιλιατρά, ὅπου ἔδειξες τὴν πίστη σου. Ὅλοι θὰ σὲ ὑποδεχθοῦν μὲ μεγάλη χαρά». Συγκίνησις καὶ ἱερὸς ἐνθουσιασμὸς εἶχε καταλάβει τοὺς πάντες.
Καὶ τὸ τοπικὸ Ἁγιολόγιο σημειώνει:
«Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, δεκάτη ἐνάτη Ἰουλίου, μνήμην ποιούμεθα τοῦ ἐξαισίου θαύματος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὃς ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις πολλοὶ τῶν πολιτῶν τῆς Ἐράνης ἐσώθησαν ἐκ βεβαίας εἰς θάνατον καταδίκης ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων κατοχῆς ἐν ἔτει 1944».

About Σπυρίδων Σ. Βελιώτης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών, Θεολόγος
Gallery | This entry was posted in Επικαιρότητα, Θεολογία, Ιστορία, Κοινωνία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s